madz

23 teksty – auto­rem jest madz.

Ubytki

Po­za jasną stroną bywam
gdy miłości mi ubywa.
Rozpacz
ta ogar­nia mo­je serce
i zos­ta­wia mnie w udręce.
Radość
uśmiech go­ni za uśmiechem
nim się zdąży od­bić echem
w smutku.
Każdy dzień w nim jest skąpany
nim pok­ra­piam swo­je rany.
Lęki
cień rzu­cają na pla­ny moje
nim zdążę za­wal­czyć o swoje.
A Nadzieja
po raz os­tatni jest tą ostatnią
i czy­ni mnie w działaniu stratną. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2016, 21:55

Do M.

Ta­kie to mo­je za­nied­ba­nie Ciebie
Że myślę jak Ci życie ubarwić
Ko­lora­mi mo­jej miłości
Ciała mo­jego nagości.
Choć jeszcze nie teraz,
Po ślu­bie
dam Ci siebie w całości.
Za­kończe­nia nerwowe
Drażnisz mi wielce
Jak mam Cię kochać?
Sko­ro tak upór
Przez dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2016, 22:39

Mr. Nobody

Kaz­dy ma ja­kis wybór.Każdy wybór po­ciąga za so­ba kon­sekwen­cje.I to, ja­kie one sa za­lezy od nas,bo wyb­ra­liśmy taką,a nie inną możli­wosc.Nie po­win­niśmy miec do ni­kogo pre­ten­sji, ze do­tyka­ja nas właśnie ta­kie konsekwencje.Nie [...] — czytaj całość

recenzja książki • 5 stycznia 2014, 11:44

Życie wy­darza się wte­dy, kiedy je planujesz. 

myśl • 5 stycznia 2014, 11:40

* * *

Skra­dasz się bezszelestnie
do mych snów niedokończonych
gdzie słońce nie zaszło jeszcze
za og­nistą łunę horyzontu
Nie mówiąc zbędnych słów
zakłócasz nos­talgiczny spokój
Przysłaniając mi sobą
naj­piękniej­sze sny
Twarz mo­ja ska­mieniała już
od tych bo­les­nych doświadczeń
nie poz­wa­lasz przejść mi
przez wro­ta przebudzenia
Burzysz mi szczęście
strącasz mo­je słowa
z prze­paści wszel­kich istnień
za­tapiasz mar­twe uczucia
w rwącej rze­ce zapomnienia
Odejdź z mych snów,
a mnie pozwól wy­dos­tać się z kajdan
do których co noc przy­kuwa mnie
włas­na obojętność. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2014, 21:05

czego chcemy

Za­duma­ni zasłysza­ni gdzieś
niedo­kończe­ni słowem.
Zachłyśnięci po­ranną rosą
i ogłusze­ni nagłą nieu­chron­nością nas samych.
Uśpieni przepływem le­niwych dni
próbujących od­na­leźć swój ląd.
Nie spodziewający się
i nie ocze­kujący na lep­sze niestabilne.
Błąka­my się między niebem a niebem
i wszys­tko co chce­my to kochac. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 kwietnia 2013, 20:31

zgubnie

Zgu­biłam ka­wałek siebie na środ­ku
nieomyl­nej dro­gi gdzie słońce nie wzeszło jeszcze
spod ciężkiej ko­tary nocy.
Na podwórko­wych dra­bin­kach z dzieciństwa
po­między blokami
gdzie po­wiet­rze już nie dochodzi.
W pias­kowni­cy małych prob­lemów
gdzie cień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2012, 17:43

wybór

A jed­nak tli się w Tobie
to, co uga­sić każą zahamowania
A jed­nak ma­lujesz uśmie­chem codzienność
bo tęskno ci za ra­dos­nym by­tem figlarnym
I masz w so­bie siłę taką,
która dźwi­ga kołow­ro­tek wątpliwości.
I marzysz wciąż po [...] — czytaj całość

wiersz • 22 czerwca 2012, 00:59

dzień i noc

Dzień w którym pękło niebo
wszys­tkie gwiaz­dy rozsypały
się na be­ton i powpadały
w za­kamar­ki popęka­nych krawężników.
Nie wy­dos­ta­nie ich dziecko
udające akrobatę
unosząc się nad mar­twą powierzchnią
Ani za­kocha­na para
kołysząc się we­soło pod nieboskłonem
Nie wskrze­si ich na­wet mędrzec
z si­nymi ocza­mi zataczający
się równo po roz­grza­nym betonie
Ty­siące przechadzających się
nie przywróci je w pierwotność
Żaden z uczes­tników te­go zjawiska
nie wy­dos­ta­nie ich swy­mi słaby­mi dłońmi
Człowiek bo­wiem to przecież
nic niez­nacząca marność
wo­bec Te­go Który właśnie
znów zarządził noc. 

wiersz • 28 lutego 2012, 00:17

ku pamięci

Sza­ry wid­nokrąg myśli obłędnych
znikł gdzieś za horyzontem
Marze­nia tak ulot­ne jak chwile
za­gubiły się w chaosie bólu
Uczu­cia nies­ka­lane i krystaliczne
jak ro­sa o mar­twym poranku
prze­paliły się w og­niskach kniei
Niena­wiść i za­wiść ludzką
za­lały po­toki bor­do­wej mazi
Nadzieję,wiarę i honor
przysłoniły czar­ne chmu­ry śmierci
Wa­leczność i zwycięstwo
roz­wiał zachod­ni wiatr za li­nię frontu.
Od­wa­ga i miłość do ojczyzny
to one po­zos­tały nieśmiertelne. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 lutego 2012, 00:48

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.