madz, strona 2

23 teksty – auto­rem jest madz.

upadły anioł

We mgle bez­gra­nicznej błądzę
po ścieżkach nieme­go życia.
Tonę w bez­dennych potopach
zakłama­nego umysłu.
W nieuda­nej próbie wzbi­cia się w powietrze
pod­much wiat­ru po­rywa me liche skrzydła.
Na brze­gu zat­ru­tej nicości
Zas­ta­nawiam się nad egzys­ten­cją bycia
Gu­bię się w nieskończoności.

Który bóg mnie taką weźmie?
Kto wy­dos­ta­nie z za­cieśnionych sieci
niewy­jaśnionych pokus?
Kto zdoła wy­jaśnić przewrotność
marzeń, myśli, uczuć?
Kto spro­wadzi na jasną ścieżkę
znaczące­go coś życia?
Któż pytam?!
Nikt….?
Zu­pełnie nikt.
Bo prze­cież nikt nie po­maga upadłym aniołom 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 lutego 2012, 13:59

nie

Nie roz­biję mych ust o podłogę,
aby za zło przepłacić milczeniem.
Nie podrę na strzępy krzyża,
by uk­ryć to,w co nap­rawdę wierze.
Już nig­dy nie oka­leczy mnie przeszłość
tak szkla­na i os­tra niczym słowa
nieg­dyś wy­powie­dziane, nieprzemyślane
lub też marze­nia nig­dy niezaistniałe.
Wśród ciszy noc­nej prze­siąkniętej mro­kiem
zos­ta­wiłeś mnie w ciem­nościach niepewności
Prze­mijają złud­ne myśli,że kiedyś
po­jawisz się pośród zakurzonych
dróg mar­twych wspomnień.
Bo to, co zrodziło się w nies­ka­laną miłość
dziś jest tej miłości przekleństwem. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 lutego 2012, 10:55

popłyń

Popłyń ze mną w głąb morza
tam gdzie wiatr nie jest w stanie
po­ranić mej twarzy
Tam gdzie fa­le spo­koj­ne uśpione
kołyszą do snu swą słodką melodią
Tam gdzie słońca promienie
przedzierając się przez chmury
od­bi­jają się od tafli
sen­nych marzeń upragnionych
Tam gdzie prag­nienia moje
nie więdną na myśl
o słowach pobłądzonych. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 lutego 2012, 15:07

bajka

Col­dplay „Spies”.Mam na tej playliście wszys­tkie ut­wo­ry z me­lan­cho­lij­nej płyty „Pa­rachu­tes”. Po­ciąg pędzi jak osza­lały,za ok­nem sy­pie śniegiem jak wte­dy gdy z plażowej tor­by chcesz wyt­rze­pać ziaren­ka pias­ku, co do jed­ne­go, z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 stycznia 2012, 16:31

dopuść mnie

Na rzęsach się podnosisz
bo w no­gach sił Ci zabrakło
i w układzie kil­ku cm nad ziemią
sta­rasz się doj­rzeć to
cze­go lo­giką nie pojmiesz.
Widzę gry­mas bólu
w twoim siebie ochronieniu
przed drobną szczęśliwością.
Twier­dzisz,że ser­ca nie wpra­wisz w ruch
a ty zwyczaj­nie za­gubiłeś je
w sa­mot­nym niedoczekaniu.
Po­wiedz mi swo­je lęki
a ja Cię z ni­mi oswoję
i to niepoukładanie
w ser­co­wym mie­szka­niu Ci urządzę. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 stycznia 2012, 23:29

Życie wys­ta­wia Cię na próbę kom­pli­kując Two­je spra­wy,bo chce spraw­dzić czy w przyszłości będziesz miał wys­tar­czająco dużo siły,by się z ni­mi zmierzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2011, 00:42

* * *

Usychasz
w przes­tworzach oceanu
toniesz
w wo­ni be­zimien­nych kwiatów
krzyczysz
gdy prze­cież wszys­cy milczą
płaczesz
gdy ra­dość ludzkie ser­ca rozpiera
błądzisz
gdy w okół pełno drogowskazów
nie widzisz
mając jas­ność przed oczami
Jak Cie znaleźć?
Gdzie szukać?
od­po­wie mi głuche echo
gdzieś z dru­giej stro­ny nieba 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 listopada 2011, 19:06

Człowiek tłumaczy swo­je niepo­wodze­nie w życiu karą za coś,co zro­bił,a naj­częściej to właśnie niewy­korzys­ta­nie da­nej szan­sy ska­zuje go na porażke. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2011, 01:05

smak agrestowy

Wśród pachnących dy­mem złudzeń
widzę Cie
nad wy­raz dokładnie
w pog­niecionej wspomnieniami
oliw­ko­wej koszuli
Tyl­ko te dłonie nasze
ja­kieś pełne lęku
drżą niewymownie
pod na­porem spojrzeń
Nikt
nie składał obietnic
Nikt
nie zapewniał
ze w sielan­ce bedziemy skąpani
o twoim ulu­bionym ag­resto­wym smaku
Tam­te kol­ce przeszłych dni
miały ugodzić pros­to w mo­je nozdrza
Bym poczuła te abstrakcje
kto­ra smiesz na­zywac inaczej
Cierp mnie
to świadectwo
to prag­nienie moje. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2011, 00:28

chcę przestać

Wte­dy jeszcze nie wie­działam.Wszys­tko było dla mnie ta­kie no­we.Prze­rażające i niepew­ne,ale jed­nocześnie ek­scy­tujące.Nie by­lam pew­na,czy to, co robie
ma ja­kis sens.Czy to ma przyszlosc i czy mo­je pos­wiece­nie bedzie przez niego do­cenione.Czy ten [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 listopada 2011, 13:43

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.